KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO

2006 m. liepos 31 d.
Nr. D-60
Kalvarija

 

      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;)7str.4p.;29str.5d.2p., Kalvarijos savivaldybės tarybos 2003-06-25 sprendimu Nr. T4-5 patvirtinta Vienkartinių pašalpų skyrimo tvarka, Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos 2006-07-27 protokolu Nr. 2 s k i r i u vienkartines pašalpas šiems asmenims:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė, asmens kodas

Gyvenamoji vieta

Asmeninė sąskaita

Suma

(Lt)

Pastabos

1

Romualdas Bulvičius

Čiurlionio g.31, Kalvarija

300,-

Dėl ligos

2

Aurimas Kromalcas

Suvalkų g.27-5, Kalvarija

 

100,-

„

3

Elena Parulienė

Ugniagesių g.15-

1,

Kalvarija

100,-

„

4

Sigutė Stachnevičiūtė

Liubavo k. Liubavo sen.

80,-

„

5

Albinas Kalinauskas

Trakėnų k. Kalvarijos sen.

100,-

Dėl klubo sąnario pakeitimo

6

Žilvinas Dubickas

Laisvės g. 12-4, Kalvarija

60,-

Grįžus iš įkalinimo vietos

7

Gintas Galinis

Sodų g.7- 1, Kalvarija

 

120,-

„

8

Antanas Jonas Urbonas 35002141359

Kestenių k. Kalvarijos sen.

80,-

Dėl sunkios materialinės padėties

9

Vitas Urbonavičius

Raudeniškių k. Kalvarijos sen.

 

80,-

„

10

Vilma Skroblaitė

Salaperaugio k. Liubavo sen.

100,-

„

11

Jūratė Macikonienė

Mockavos k. Sangrūdos k.

80,-

Kurui įsigyti

12

Rasa Kazanceva

Tribarčių k. Liubavo sen.

60,-

„

13

Daiva Talandienė

Suvalkėlių k. Kalvarijos sen.

 

125,-

Nupirkti kurą

 

 

 

Viso:

1385,-

 

 

L.e.administracijos direktoriaus pareigas               Remigijus Skilandis

 

N.Silickienė, (8-343)2 39 04